Privacy Statement Founders Carbon Network B.V.

Privacy Statement Founders Carbon Network B.V.

 

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 februari 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Identiteit verwerker van persoonsgegevens

Founders Carbon Network B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de (1075AE) Koningslaan 52, te Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 54123224, maakt op deze website gebruik van de hieronder beschreven persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Founders Carbon Network B.V. heeft te gelden als ‘verantwoordelijke’, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan (direct of indirect) de identiteit van een persoon achterhaald kan worden. Denk hierbij niet alleen aan de naam en het adres van een persoon, maar ook zijn e-mail of IP-adres.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens op een manier waarvoor u toestemming hebt gegeven, of voor zover die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst betreffende onze dienstverlening, of voor zover die noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (in welk geval dit gerechtvaardigd belang zal worden vastgesteld en bekendgemaakt) dan wel op grond van een wettelijke verplichting of bepaling.

 

Ter uitvoering van onze dienstverlening, wettelijke verplichting en/of bepaling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Persoonsgegevens bij registratie van een gebruiksaccount: bij de registratie van een gebruikersaccount vragen wij in ieder geval een e-mailadres, dat noodzakelijk is om het account te activeren en te verifiëren. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het gebruikersaccount zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Daarnaast kunnen wij verder uw naam, het adres, het telefoonnummer en bankgegevens van u vragen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, facturering en betaling.
  • Nieuwsbrief: wij bieden onze gebruikers een nieuwsbrief aan. Indien u de nieuwsbrief wil ontvangen, dient u daarvoor uw e-mailadres op te geven.U kunt zich afmelden voor een nieuwsbrief door op de link ‘meld mij af voor de nieuwsbrief’ te klikken, welke link zich bevindt onderaan een nieuwsbrief.
  • Onderzoeksdoeleinden: wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden om onze website en dienstverlening blijvend te optimaliseren. Onder onderzoeksdoeleinden vallen bijv. het bijhouden hoeveel gebruikers per maand onze website bezoeken, hoe lang een bezoek aan de website duurt, welke specifieke dienstverlening bepaalde categorieën van gebruikers afnemen enz.

Verstrekking aan derden & websites van derden

Wij verstrekken alleen uw persoonsgegevens aan derden als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (door het vakje ‘ik geef toestemming mijn persoonsgegevens met partners van Founders Carbon Network B.V.te delen’ aan te vinken).

Uw persoonsgegevens worden bij uw toestemming gedeeld met partners van Founders Carbon Network B.V.Deze partners zijn aangesloten als leveranciers van de diensten- en goederen die wij voor u afnemen. Door uw persoonsgegevens met deze partners te delen kunnen zij hun aanbod beter op uw specifieke wensen afstemmen. Wij en onze partners proberen hiermee voor u zo een optimale dienstverlening te bewerkstelligen.

Wij hebben met al onze partners bewerkingsovereenkomsten gesloten waardoor wij kunnen waarborgen dat onze partners uw persoonsgegevens conform ons privacy beleid zullen gebruiken.

Cookies en foutverbeteringssoftware
Wij maken gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de site op een correcte manier functioneert. Tevens maken wij gebruik van analytische cookies (Google Analytics) waarin bepaalde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt. Wij proberen deze cookies zoveel als mogelijk privacy-vriendelijk te gebruiken. Indien en voorzover toch persoonsgegevens worden verzameld (en verwerkt), geeft u door middel van onze cookie-wall toestemming voor het gebruik van cookies, ook als deze gebruik maken van persoonsgegevens.
Wij maken gebruik van software voor het opsporen van fouten en het (kunnen) corrigeren daarvan. Op dit moment maken wij gebruik van de software van het bedrijf Bugsnag (op een later moment kan dat bij een ander bedrijf zijn met een gelijkwaardige kwaliteit van dienstverlening en bescherming van persoonsgegevens). Bij het genereren van foutrapporten kan het IP-adres van de gebruiker worden verzameld en verwerkt, dit enkel voor bovengenoemd doel. Voor dit doel hebben wij een gerechtvaardigd belang (Een goed werkende site is zowel in uw als in ons belang en het gebruik van persoonsgegevens is gering.) Voor zover anders zou worden geoordeeld, geeft u ons bovendien toestemming uw IP-adres te gebruiken voor bovenvermeld doel.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren conform geldende wet- en regelgeving maximaal toegestane bewaringstermijn. Dat betekent dat wij de gegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is. Wij bewaren de gegevens in ieder geval zolang de overeenkomst met ons voortduurt. Verwijdering vindt plaats zo spoedig mogelijk na afloop van die overeenkomst.
Beveiliging van data & meldplicht datalek

Wij beveiligen onze data, en daarmee uw persoonsgegevens, aan de hand van beveiliging via de hostingpartij en SSL-certificaat.

Op het moment dat wij constateren dat er persoonsgegevens zijn vrijgekomen zonder ons medeweten en/of persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt (een ‘datalek’), dienen wij in in het geval de inbreuk een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden daarvan melding te maken bij de toezichthouder. In het geval de inbreuk een hoog risico voor u als betrokkene inhoudt zullen wij ook u informeren, tenzij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen of achteraf maatregelen zijn genomen het risico weg te nemen, dan wel de individuele mededeling onevenredig veel inspanning zou vergen (in welk laatste geval een openbare mededeling zal worden gedaan).

Rechten na verstrekking van persoonsgegevens.

Elke persoon die persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft de volgende rechten.

Indien u toestemming aan ons heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming altijd intrekken. Mocht u ondanks onze zorgen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te behandelen een klacht hebben naar aanleiding van ons handelen, kan u een klacht indienen bij de toezichthouder, op dit moment de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder heeft u het recht de gegevens die over u zijn verzameld in te zien en te weten of deze door ons worden verwerkt. Indien de persoonsgegevens niet (meer) juist zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Wanneer persoonsgegevens worden gedeeld, zullen wij ook onze partners op de hoogte stellen van wijzigingen, tenzij dit onmogelijk is of onredelijke kosten met zich zou meebrengen.

Onder omstandigheden kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien sprake is van een van de in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gronden, zullen wij aan deze verzoeken voldoen. Bovendien heeft u onder omstandigheden het recht om vergeten te worden, waarvoor hetzelfde geldt.

U heeft tevens het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Indien de randvoorwaarden hiervoor van toepassing zijn, wordt de verwerking (onder voorwaarden) geschorst, maar de gegevens blijven nog wel bewaard.

U kan zich ook tegen verwerking van persoonsgegevens verzetten vanwege persoonlijke omstandigheden, tegen direct marketing en tegen de verwerking van gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek. Of het verzet slaagt is afhankelijk van het type verzet en het type verwerking en het type grondslag.

U heeft verder het recht een kopie, in gestructureerde gangbare machine leesbare vorm, te verkrijgen van uw persoonsgegevens, dit om dataportabiliteit te bevorderen.

Tot slot heeft u onder bepaalde voorwaarden het recht niet te worden onderworpen aan een enkel op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit. Wij zullen zonder toestemming of zonder dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons geen gebruik maken van beslissingen die uitsluitend tot stand komen gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking.

Indien u gebruik wil maken van (één van) deze rechten dient u dat onmiddellijk kenbaar te maken via secretariaat@fcn-nl.com. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Founders Carbon Network B.V.
Koningslaan 52, 1075 AE, Amsterdam
E-mail: secretariaat@fcn-nl.com
Tel. nr.: 088-5115511