Algemene Voorwaarden ENG

Founders Carbon Network

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54123224 en zijn tevens te vinden op de website van fCN, fcn-nl.com.

Artikel 1: Definities

1.1 Aspirant-lid: Eenieder die zich als aspirant-deelnemer registreert via de website van fCN of zich schriftelijk aanmeldt bij fCN, doch waarvan de aanmelding voor activering van het lidmaatschap nog moet worden beoordeeld door fCN.

1.2 AV: Algemene Voorwaarden Deelnemerschap Founders Carbon Network.

1.3 Content: Dit betreft alle informatie, zoals bijvoorbeeld links, foto’s, tekst, tweets, video’s, geluidsfragmenten en videostreaming die door leden op of via fCN wordt aangeboden.

1.4 fCN: het(de) door Founders Carbon Network B.V. geëxploiteerde- netwerk en(of) businessclub en daaraan verwante activiteiten. fCN is geen (informele) vereniging, doch een vennootschap waar een Lid als Deelnemer uitgenodigd wordt voor de deelname aan diverse activiteiten- en(of) festiviteiten.

1.5 Lid: Het Aspirant-lid waarvan de aanmelding door de fCN Ballotage Commissie is goedgekeurd c.q. actief lid van fCN. Met actief lid wordt verstaan: een actieve Deelnemer aan de diverse activiteiten- en(of) festiviteiten van fCN.

1.6 Lidmaatschap: het deelnemerschap van een lid aan fCN.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 In deze AV zijn de rechten en plichten van de Aspirant-leden, de Leden en de oprichters van fCN opgenomen.

2.2 Door het aangaan van een lidmaatschap met fCN gaat het Aspirant-lid akkoord met deze AV.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken ofwel worden vernietigd, dan blijven de overige in deze AV opgenomen bepalingen onverminderd van toepassing. Bij nietigheid of vernietiging van enige bepaling zullen fCN en het Lid steeds in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling in alle redelijkheid overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepaling worden doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht genomen.

 

Artikel 3: Aanmelding/registratie

3.1 Het staat eenieder vrij zich op uitnodiging van het bestuur van fCN aan te melden als Aspirant-lid van fCN. Aanmelding als Aspirant-lid vindt plaats door registratie via de website van fCN of wel door middel van het invullen van het schriftelijk registratie formulier. Door de aanmelding verklaart het Aspirant-Lid zich onvoorwaardelijk akkoord met de AV, alsmede de overige voorwaarden welke aan het Lidmaatschap zijn verbonden.

3.2 Indien het Aspriant-Lid zich per e-mail bij fCN aanmeldt, wordt deze aanmelding door de expliciete acceptatie door fCN rechtsgeldig.

3.3 Na aanmelding/registratie beoordeelt de fCN ballotage commissie de aanmelding. Bij een positieve beoordeling van het Aspirant-lid, bevestigt fCN de aanmelding. Bevestiging van de aanmelding door fCN maakt de aanmelding definitief. Het Aspirant-lid is vanaf dit moment actief Lid. Tevens is het Lid vanaf dit moment aan fCN een jaarlijkse fee verschuldigd als bedoeld in artikel 5.

3.4 fCN behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van de beoordeling van de aanmelding.

3.5 fCN is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van het lidmaatschap te weigeren.

 

Artikel 4: Aanvang, duur en beëindiging Lidmaatschap

4.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna bepaald fCN of het Lidmaatschap jaarlijks prolongeert. Indien dit het geval is zal het Lidmaatschap stilzwijgend en automatisch worden verlengd voor een periode van 1 jaar.

4.2 Het Lidmaatschap vangt aan op de kalenderdag dat fCN de aanmelding goedkeurt en aan het Aspirant-lid heeft bevestigd.

4.3 Het Lid kan zijn/haar Lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.4 In afwijking van de vorige volzin kan het Lidmaatschap, nadat het lidmaatschapsjaar met de duur van 1 jaar is verlengd, te allen tijde worden beëindigd door een schriftelijke opzegging door fCN met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.5 De betaalverplichting voor reeds verschuldigde contributie komt door opzegging van het Lidmaatschap niet te vervallen.

 

Artikel 5: Fee

5.1 Voor het aangaan van een lidmaatschap bij fCN is ieder Lid gehouden tot het betalen van een jaarlijkse Fee  aan fCN. De Fee bestaat uit een vast- en een variabel deel. Het vaste deel zal een eenmalige jaarlijkse bijdrage zijn, het variabele deel zal bestaan uit de “return on connection fee”, welke fee twee maal per jaar zal worden betaald. Ieder Lid is verplicht iedere 6 maanden opgave te doen aan fCN van de door en via fCN gelegde zakelijke contacten, de daaruit voortvloeiende en gerealiseerde bruto marge, van welke marge na opgave door Founders Carbon Network B.V. 10% als marketingbijdrage aan de desbetreffende Lid zal worden gefactureerd. Indien, door op het Lid van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving, het niet mogelijk is te voldoen aan (onderdelen van) het bepaalde in de vorige zin, zullen alternatieve afspraken worden gemaakt met het desbetreffende Lid, die vallen binnen de kaders van bedoelde wet- en regelgeving. De opgave en de daaruit voortvloeiende ROC bijdrage is van toepassing tot en met 1 jaar na beëindiging van het Lidmaatschap. Opgave vindt plaats conform het “honesty system”. De ROC bijdrage zal onder meer worden aangewend ter financiering en uitbreiding van de fCN activiteiten.

5.2 Ieder Lid is de fee verschuldigd:

  • Bij het definitief worden van de aanmelding.
  • Bij het verstrijken van ieder volledig jaar na het moment van de aanmelding.

5.3 Voor de het vaste deel van de fee ontvangt het Lid jaarlijks een factuur met apart gespecificeerd de BTW. Betaling van de verschuldigde fee dient door het Lid te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Voor het variabele deel zal het lid ieder halve jaar na opgave een factuur verkrijgen, met apart gespecificeerd de BTW. Betaling van de verschuldigde fee dient door het Lid te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

5.4 fCN stelt jaarlijks de hoogte van de fee vast.

 

Artikel 6: Incassokosten

6.1 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6.2 in rekening te brengen over het factuurbedrag, te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag tot aan de volledige betaling.

6.2 Indien het Lid die in verzuim verkeerd een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, zulks met in acht neming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten beloopt 10% van de openstaande vordering met een minimum van € 100,00.

 

Artikel 7: Overige verplichtingen Leden

7.1 Ieder Lid onderschrijft de doelstellingen van fCN. Het Lid staat in voor zorgvuldig gebruik van het (digitale) netwerk van fCN.

7.2 Het Lid zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan fCN schade lijdt en/of ten gevolge waarvan de goede naam van fCN in diskrediet kan worden gebracht.

7.3 Voor de vergoeding van de schade, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 7.2, is het Lid dat de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk.

7.4 Indien het Lid handelt in strijd met artikel 7.2 is het Lid tevens aan fCN een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van € 2.500,00.

7.5 Het lid neemt alleen direct contact op met andere leden indien het lid tijdens events contact heeft gehad met het desbetreffende lid. In het uiterste geval, wanneer het lid toch onverhoopt rechtstreeks contact zoekt, zonder dat men elkaar kent of persoonlijk door fCN is verbonden, wordt het lid geacht fCN (secretariaat@fcn-nl.com) in de berichtgeving op te nemen..

 

 

Artikel 8: Rechten en plichten fCN

8.1 fCN is te allen tijde bevoegd het lidmaatschap van een Lid en de toegang tot fCN activiteiten en(of) festiviteiten te beëindigen, dan wel de toegang tot het (digitale) netwerk van fCN aan een Lid (tijdelijk) te ontzeggen of te beperken. Bij beëindiging door fCN ontstaat zijdens fCN geen verplichting tot terugbetaling van door het Lid reeds betaalde fee. De betaalverplichting voor reeds verschuldigde fee komt door opzegging van het lidmaatschap niet te vervallen.

8.2 fCN gaat zorgvuldig om met haar bevoegdheid als vermeld onder artikel 8.1.

8.3 fCN erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door het (Aspirant-) Lid, uiterst belangrijk zijn voor het (Aspirant-)Lid. fCN zal genoemde data behandelen als zeer vertrouwelijke informatie. Genoemde data zal niet worden gedeeld met derden buiten het fCN Netwerk, zonder dat fCN hiervoor aan het Lid uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd en heeft verkregen.

8.4 fCN draagt zorg voor het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 fCN is niet aansprakelijk voor:

–          de vergoeding van welke schade dan ook als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het niet functioneren, of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van fCN, onder meer als gevolg van problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk, fouten in de software, of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van fCN ligt;

de vergoeding van schade aan de zijde van de Leden, die is veroorzaakt door derden die al dan niet lid zijn van fCN;

de vergoeding van schade als gevolg van de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie;

de vergoeding van schade als gevolg van door haar Trusted Advisors verstrekte adviezen, en (of) diensten, en(of) geleverde goederen;

de vergoeding van schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door het Lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend behoorde te zijn.

9.2 Leden vrijwaren fCN volledig voor alle schade als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met de door het Lid geplaatste content op fCN, en/of het zich niet houden (door het (Aspirant-) Lid) aan hetgeen bij deze AV is bepaald, waaronder mede verstaan elke claim die is gebaseerd op de bewering dat de betreffende content inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

9.3 Dit artikel heeft niet tot doel om de aansprakelijk van fCN te beperken voor schade als gevolg van grove schuld en/of opzet zijdens de directie van fCN.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van fCN voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving (“(zuivere)vermogensschade”), is uitgesloten

9.5 De totale aansprakelijkheid van fCN uit hoofde van een onrechtmatige daad, een tekortkoming, en/of anderszins, is beperkt tot € 250,00, en voor zover de beperking in rechte niet acceptabel is: tot de door het Lid in een jaar aan fCN betaalde fee.

 

Artikel 10: Schadeloosstelling

10.1 Het (Aspirant-) Lid verklaart en garandeert dat alle gegevens die zij aanlevert aan fCN, dan wel plaats op de website van fCN, juist zijn en vrij van alle rechten is.

10.2 Als blijkt dat door het (Aspirant-) Lid gegevens zijn aangeleverd die inbreuk maken op enige rechten van derden en (een) derde(n) fCN terzake deze inbreuk aansprakelijkheid houd(t) (en), wordt fCN door het (Aspirant-) Lid terzake gevrijwaard.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom, Auteursrechten en databankrechten voorbehouden

11.1 Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databankrechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in kosteloze licentie gegeven aan fCN of worden op andere wijze gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. Het (Aspirant-) Lid mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fCN of de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. Het (Aspirant-) Lid mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het (Aspirant-) Lid stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

11.2 Bij overtreding door het (Aspirant-) Lid van de bepalingen van dit artikel is het (Aspirant-) Lid verplicht de daardoor ontstane schade te vergoeden aan fCN.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 fCN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door fCN naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. Indien er sprake is van overmacht heeft fCN het recht het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de verplichtingen van fCN tijdelijk op te schorten, zonder zonder dat fCN tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij kan worden gehouden.

 

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op alle met fCN aangaande lidmaatschappen en de bepalingen uit de AV is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website van fCN en geschillen over die verband houden met het lidmaatschap van fCN en deze AV. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een gerechtelijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze AV worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van fCN en met inachtneming van artikel 2. Alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.